Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hp/bu/aa/du/www/typo3conf/ext/mm_forum/includes/geshi/geshi.php:5473) in /hp/bu/aa/du/www/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_fe.php on line 2963
BAF Online : Odr?an prvi simpozij o Bo?njačkoj dijaspori u Njemačkoj
arhiv
Archiv
archive
O BAF-u
AKTUELNO
NAUKA & OBRAZOVANJE
KULTURA & UMJETNOST
ARHIVA
KONTAKT
 
forget password
Postani Član 
Registruj se 
Vijesti
ARHIVA
IP:        54.80.219.236
HOST: ec2-54-80-219-236.compute-1.amazonaws.com
16.05.10 00:05 Age: 8 yrs

Odr?an prvi simpozij o Bo?njačkoj dijaspori u Njemačkoj

 

Me?ihat Islamske zajednice i Muftijstvo u saradnji sa Islamskim Forumom u Augsburgu organizirali su Prvi Simpozij o bo?njačkoj dijaspori u Njemačkoj.

 

Simpozij je odr?an u sali IF Augsburg dana 07. marta 2010. a za prisustvo vi?e od pedeset prisutnih iz različitih udru?enja i organizacija. Koncipiran je dosta ?iroko i nije bio u stanju ponuditi odgovore na vrlo ?irok i različit spektar otvorenih pitanja, problema, ali i mogućih perspektiva kao ?to su: Islamska zajednica njeno nastajanje, razvoj i perspektive, pitanja jezika i vezano uz to nacionalnog identiteta, potom o dru?tvenom anga?manu ?ene, o dijalogu islama i kr?ćanstva, o dijaspori Bo?njaka iz Sand?aka, privredi i ulaganjima u BiH, te o humanitarnom aktiviranju i djelovanju.

 

Akademsko udru?enje Bo?njački Akademski Forum bio je zastupljen sa pet svojih predstavnika, a njegov predsjednik Senad Had?iselimović podnio je referat na temu ?Bo?njačke akademske perspektive u dijaspori ? BAF kao paradigma bo?njačkog izazova u dijaspori, - Razvoj i doprinos u institucijama dru?tva te aktivnosti i perspektive u budućnosti?. Had?iselimović je naglasio da je BAF i nevladina i nestranačka organizacija akademski obrazovanih sa jasnim ciljevima upoznavanja, povezivanja, organizovanja, koordinacije rada, afirmacije Bo?njaka i prezentiranja i unapređivanja bo?njačkih nacionalnih interesa. U referatu se dalje Had?iselimović osvrnuo na praćenje stanja i procesa, na informisanje i reagovanje, na konkretniji i ciljani vid djelovanja, a sve u smjeru očuvanja u kulturnom i nacionalnom pogledu.

 

Na kraju, posebno je vrlo va?no istaći da je Simpozij pokazao da smo kadri da se različite organizacije okupe i da vrlo kvalitetno razgovaraju i da postignu konsenzus o mnogim bitnim pitanjima Bo?njaka i njihove perspektive. Zato Islamskoj zajednici upućujemo iskrenu zahvalnost i ohrabrujemo je da i u budućnosti nastavi sa ovakvim ili sličnim zajedničkim projektima.

 

sa selamom i po?tovanjem

Va? BAF